Kerner Tibor - Nonstop Önbizalom

Típus
Könyv -> eBook/HU
Peer
Méret
6.18 MB
Letöltve
134 alkalommal
Feltöltő
Fájlok száma
Feltöltve
2016.02.17 01:05
Nyelv
Magyar
Megköszönte
2 felhasználó
Kérjük minél tovább maradj seedelni, hogy másoknak is legyen lehetősége letölteni a torrentet. Köszönjük.

Leírás


Mit ad Neked a Nonstop Önbizalom program?
Elsa­já­tí­tod az önbi­za­lom növe­lé­sé­nek leg­ha­té­ko­nyabb stratégiáit.
Maga­biz­tos visel­ke­désre teszel szert a mindennapokban.
Képessé válsz a gye­rek­kori nega­tív prog­ra­mo­zás sem­le­ge­sí­té­sére és önmagad tel­jes elfo­ga­dá­sára.
Haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe énké­ped átala­kí­tá­sá­hoz.
Meg­is­me­red a pozi­tív attitűd és a pozi­tív gon­dol­ko­dás alaptörvényeit.
Meg­ta­nu­lod, hogyan sza­ba­dulj meg nega­tív érzel­me­idtől, irra­ci­o­ná­lis gondo­la­ta­id­tól és nega­tív men­tá­lis szűrőidtől.
Elsa­já­tí­tod a meg­in­gat­ha­tat­lan maga­biz­tos­ság­hoz és a szik­la­szi­lárd önbecsü­lés­hez vezető út 12 lépését.
Író
Könyv címe
Nonstop Önbizalom
Megjelenés
2012